Govt. Recognised

CENTRAL ENGLISH SCHOOL

(Managed by Sawantwadi Markazi Jamat, Mumbai, Sawantwad - Regd. E-908 (Bom)
Baherchawada, Sawantwadi
First Recog/Kol-DVM 2005-06 CH 16 may 2006 26473-75 Dated 04-10-2008
Redg. No. P-2/NPPS-Recognition/ Kol.Div.22817-18/ Kolhapur. Dated 03-05-1999

School Index No. 26.06.035

PLEASE VERIFY Mobile Number BEFORE APPLY


Pre Primary Section


Rules And Regulations

 • Every pupil must possess the school diary which should be brought to school daily. Pupils are not allowed to tear any page from the diary.
 • Attendance on the first day after every vacation is compulsory.
 • Pupil must be present in the school premises ten minutes before the school starts.
 • Late comers without a written reason from the parents will not be allowed to sit in the class.
 • Late Comers without proper reason will be sent home. On this matter the decision of the Principal shall be final.
 • A pupil who habitually comes late to school without proper uniform & does not abide by the school rules, will be asked to leave the school.
 • Irregular attendance, habitual want of application, in sub ordination to teachers and any kind of misbehavior and objectionable conduct are sufficient reasons for the dismissal of a student.
 • Pupil are responsible for the safe custody of their books and belongings. They should not wear golden ornaments in the school premises. Pupils are advised not to bring valuable articles to the school.
 • Students are strictly instructed to speak only in English in the school premises.
 • Pupil are expected to take part in all co-curricular activities.
 • Gifts to teachers in any form are strictly prohibited.
 • Parents should examine the report in the diary and guide their children accordingly. All reports and remarks regarding the students should be duly signed by the parents.
 • Parents are advised to co-operate with the School authorities to inculcate a sense of discipline and punctuality in their wards.
 • Parents should address note to the Principal while communicating. They should mention the child's full name. Class and section in which he/ she is studying.
 • The parents can contact the teachers for necessary guidance on the last working day of the month or on working days and Saturday after school hours. Parent should not approach the teacher during the school hours. These instructions should be followed strictly.

U N D E R T A K I N G

To,

1) The President,
Sawantwadi Markazi Jamat, Mumbai
B/115, Mathewada, Zirang Road
Sawantwadi, Sindhudurg.

2) The Principal / Headmistress,
K.G. Section (Nr./Jr.)
Central English School
Sawantwadi - 416 510.


Sir / Madam,
My Son / daughter / Ward, Mast/Miss ..............................
would like to take admission in Nr / Jr. KG Class in Central English School, Baherchawada Sawantwadi.

I have gone through the Prevailing rules and regulations laid down by the Management of the School with regards to admission, discipline, fees etc.

I shall ensure that till my Son / daughter / Ward is studying in this school, myself or my Child will not get involved into any kind of misconduct which may affect the School Administrative activities, The School authority reserves the right to take appropriate disciplinary action against me & my Child.

I / we understand that the prospectus and guidelines booklet are not a detailed document of rules, regulations & educational programmes. The school reserves the rights to delete or change the contents at any time without prior notice and the same shall be applicable on me/us.

I Declare that this undertaking is binding on me and my childs parents/guardians.

Yours faithfully,

SIGNATURE OF PARENT/GUARDIAN----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Name of Parents/ Guardian----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Relation with Student----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


{j
|ÉÊiÉ,
1) |ʺb]/ Sɴ
ºÉÉ´ÉÆiÉ´ÉÉb÷Ò ¨ÉEÇòZÉÒ VɨÉÉiÉ, ¨ÉÖƤÉ<Ç
 ¤ÉÒ -115, ¨ÉÉ`äö´ÉÉb÷É, ÊZÉ®ÆúMÉ®úÉäb÷, iÉÉ. ºÉÉ´ÉÆiÉ´ÉÉb÷Ò, ÊVÉ. ˺ÉvÉÚnÚùMÉÇ.

2) Jv{E,
E. V. ʴɦM (Nr. Jr.)
ºÉå]Åõ±É <ÆÎM±É¶É ºEÚò±É, ºÉÉ´ÉÆiÉ´ÉÉb÷Ò

            ʴɹɪɠ: Eäò. VÉÒ. ʴɦÉÉMÉ (Nr.Jr) ªÉÉ |É´Éä¶ÉɤÉɤÉiÉ……

¨É½þɶɪÉ,

            ¨ÉÉZÉÉ ¨ÉÖ±ÉMÉÉ/¨ÉÖ±ÉMÉÒ EÖò./ EÖò¨ÉÉ®úÒ………………………………………. ½þÒ +É{ɱªÉÉ ¶ÉɳäýiÉ ……………  |É´Éä¶É PÉä>ð <ÎSUôiÉÉä/<ÎSUôiÉäþ.

¨É±ÉÉ +É{ɱªÉÉ ¶ÉɳäýSÉÒ ¶ÉèIÉÊhÉEò ´É +xªÉ ¶ÉɱÉäªÉ ¡Ò,ò ¶ÉɳäýSÉä ÊxɪɨÉ-ÊxɪɨÉɴɱÉÒ, ¨ÉÒ ´ÉÉSɱÉÒ +ºÉÚxÉ ¨É±ÉÉ iÉÒ ¨ÉÉxªÉ +ɽäþ. ¨ÉÉZÉÉ ¨ÉÖ±ÉMÉÉ/¨ÉÖ±ÉMÉÒ VÉÉä{ɪÉÇiÉ +É{ɱªÉÉ ¶ÉɳäýiÉ ®É½þÒ±É iÉÉä{ɪÉÈiÉ +É{ɱªÉÉ  ¶ÉɳäýSÉä |ÉSÉʱÉiÉ ÊxÉªÉ¨É ªÉÉäMªÉ |ÉEòÉ®äú {ÉɳÚýxÉ ¶ÉɱÉäªÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ{ÉxÉÉºÉ ´É ¶ÉèIÉÊhÉEò ´ÉÉiÉÉ´É®úhÉÉiÉ ¤ÉÉvÉÉ +ÉhÉhÉÉ®ú xÉɽþÒ. iɺÉäSÉ  ªÉɤÉɤÉiÉ EòɽþÒ  EòºÉÚ®ú ZÉɱªÉÉºÉ iªÉÉºÉ ¨ÉÒ {ÉɱÉEò ªÉÉ xÉÉiªÉÉxÉä ¨ÉÒ ºÉ´ÉǺ´ÉÒ VɤÉɤÉnùÉ®ú ®úɽÒxÉ.

            iÉ®úÒ ¶ÉɳäýxÉä `ö®Ê´É±É䱪ÉÉ ÊxɪɨÉÉxÉÖºÉÉ®ú ªÉÉäMªÉ iÉÒ  ¡òÒ ¦É¯ûxÉ ¨ÉÉZªÉÉ ¨ÉÖ±ÉÉ/¨ÉÖ±ÉÒºÉ  |É´Éä¶É tÉ´ÉÉ Ê½þ Ê´ÉxÉÆiÉÒ.

¨Éä. Eò³ýÉ´Éä.

+{ɱ ʴɷɺ

ɽ (+< / b / {ɱE)-------------------------------------------------------------------------

{h xƴ (+< / b / {ɱE)--------------------------------------------------------------------

xi (ʴnl / ʴnlxҶ +ɱ)--------------------------------------------------------------------