Govt. Recognised

CENTRAL ENGLISH SCHOOL

(Managed by Sawantwadi Markazi Jamat, Mumbai, Sawantwad - Regd. E-908 (Bom)
Baherchawada, Sawantwadi
First Recog/Kol-DVM 2005-06 CH 16 may 2006 26473-75 Dated 04-10-2008
Redg. No. P-2/NPPS-Recognition/ Kol.Div.22817-18/ Kolhapur. Dated 03-05-1999

School Index No. 26.06.035

Admission Criteria

  • Admission forms to the pre-primary classes in this school in Nursery and K. G. are given out during the last week of Jan.
  • Admission to other classes will be subject to the existing strength in each class for the new academic year.
  • Students who have attended a recognized School before, and are seeking admission, should produce their leaving certificate from the school they are leaving. If students are coming from recognized school outside Maharashtra, they should get their leaving certificates countersigned by the Education Officers of that place.
  • Parents and guardians should understand that regarding admission they cannot dictate to the management of the school, which has every right to lay down terms and conditions for admission to this school.

U N D E R T A K I N G

To,

1) The President,
Sawantwadi Markazi Jamat, Mumbai
c/o Central English School
Baherchawada Sawantwadi
Tal : Sawantwadi Dist : Sindhudurg
Pin : 416510

2) The Principal / Headmistress,
K.G. Section (Nr./Jr.)
Central English School
Sawantwadi - 416 510.


Sir / Madam,
My Son / daughter / Ward, Mast/Miss ..............................
would like to take admission in Nr / Jr. KG Class in Central English School, Baherchawada Sawantwadi.

I have gone through the Prevailing rules and regulations laid down by the Management of the School with regards to admission, discipline, fees etc.

I shall ensure that till my Son / daughter / Ward is studying in this school, myself or my Child will not get involved into any kind of misconduct which may affect the School Administrative activities, The School authority reserves the right to take appropriate disciplinary action against me & my Child.

I / we understand that the prospectus and guidelines booklet are not a detailed document of rules, regulations & educational programmes. The school reserves the rights to delete or change the contents at any time without prior notice and the same shall be applicable on me/us.

I Declare that this undertaking is binding on me and my childs parents/guardians.

Yours faithfully,

SIGNATURE OF PARENT/GUARDIAN----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Name of Parents/ Guardian----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Relation with Student----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


½þ¨ÉÒ{ÉjÉ
|ÉÊiÉ,
1) +vªÉIÉ
ºÉÉ´ÉÆiÉ´ÉÉb÷Ò ¨ÉEÇòZÉÒ VɨÉÉiÉ ¨ÉÖƤÉ<Ç
nÂù´ÉÉ®úÉ ºÉäÆ]Åõ±É <ÆÎM±É¶É ºEÚò±É
¤Éɽäþ®SÉÉ´ÉÉb÷É, ºÉÉ´ÉÆiÉ´ÉÉb÷Ò
iÉÉ. ºÉÉ´ÉÆiÉ´ÉÉb÷Ò ÊVÉ. ˺ÉvÉÖnÚùMÉÇ Ê{ÉxÉ-416510

2) ¨ÉÖJªÉÉvªÉÉÊ{ÉEòÉ,
Eäò. VÉÒ. ʴɦÉÉMÉ (Nr. Jr.)
ºÉå]Åõ±É <ÆÎM±É¶É ºEÚò±É, ºÉÉ´ÉÆiÉ´ÉÉb÷Ò

ʴɹɪÉ: Eäò. VÉÒ. ʴɦÉÉMÉ (Nr.Jr) ªÉÉ |É´Éä¶ÉɤÉɤÉiÉ……

¨É½þɶɪÉ,

¨ÉÉZÉÉ ¨ÉÖ±ÉMÉÉ/¨ÉÖ±ÉMÉÒ EÖò./ EÖò¨ÉÉ®úÒ………………………………………. ½þÒ +É{ɱªÉÉ ¶ÉɳäýiÉ …………… |É´Éä¶É PÉä>ð <ÎSUôiÉÉä/<ÎSUôiÉäþ.

¨É±ÉÉ +É{ɱªÉÉ ¶ÉɳäýSÉÒ ¶ÉèIÉÊhÉEò ´É +xªÉ ¶ÉɱÉäªÉ ¡Ò,ò ¶ÉɳäýSÉä ÊxɪɨÉ-ÊxɪɨÉɴɱÉÒ, ¨ÉÒ ´ÉÉSɱÉÒ +ºÉÚxÉ ¨É±ÉÉ iÉÒ ¨ÉÉxªÉ +ɽäþ. ¨ÉÉZÉÉ ¨ÉÖ±ÉMÉÉ/¨ÉÖ±ÉMÉÒ VÉÉä{ɪÉÇiÉ +É{ɱªÉÉ ¶ÉɳäýiÉ ®É½þÒ±É iÉÉä{ɪÉÈiÉ +É{ɱªÉÉ ¶ÉɳäýSÉä |ÉSÉʱÉiÉ ÊxÉªÉ¨É ªÉÉäMªÉ |ÉEòÉ®äú {ÉɳÚýxÉ ¶ÉɱÉäªÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ{ÉxÉÉºÉ ´É ¶ÉèIÉÊhÉEò ´ÉÉiÉÉ´É®úhÉÉiÉ ¤ÉÉvÉÉ +ÉhÉhÉÉ®ú xÉɽþÒ. iɺÉäSÉ ªÉɤÉɤÉiÉ EòɽþÒ EòºÉÚ®ú ZÉɱªÉÉºÉ iªÉÉºÉ ¨ÉÒ {ÉɱÉEò ªÉÉ xÉÉiªÉÉxÉä ¨ÉÒ ºÉ´ÉǺ´ÉÒ VɤÉɤÉnùÉ®ú ®úɽÒxÉ.

iÉ®úÒ ¶ÉɳäýxÉä `ö®Ê´É±É䱪ÉÉ ÊxɪɨÉÉxÉÖºÉÉ®ú ªÉÉäMªÉ iÉÒ ¡òÒ ¦É¯ûxÉ ¨ÉÉZªÉÉ ¨ÉÖ±ÉÉ/¨ÉÖ±ÉÒºÉ |É´Éä¶É tÉ´ÉÉ Ê½þ Ê´ÉxÉÆiÉÒ.

¨Éä. Eò³ýÉ´Éä.

+É{ɱÉä Ê´É·ÉɺÉÚ

ºÉ½þÒ (+É<Ç / ´ÉÊb÷±É / {ÉɱÉEò)-------------------------------------------------------------------------

{ÉÚhÉÇ xÉÉÆ´É (+É<Ç / ´ÉÊb÷±É / {ÉɱÉEò)--------------------------------------------------------------------

xÉÉiÉä (Ê´ÉnùªÉÉlÉÔ / Ê´ÉnùªÉÉlÉÔxÉÒ¶ÉÒ +ºÉ±Éä±Éä)--------------------------------------------------------------------

Galleries

Member Login

User Type

Sign Up